Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2023:

mgr Dorota Czerwińska

dorota.czerwinska@uwr.edu.pl

 

WSK 2023

Szanowni Państwo,

rejestracja na VIII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe pt. „Autorytarny proces karny. Rzetelność procesu karnego w państwie niepraworządnym” – organizowane 17 kwietnia 2023 roku po raz pierwszy po przerwie wywołanej pandemią wirusa SARS-CoV-2 – jest już otwarta.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami organizacyjnymi w zakładce WSK 2023 oraz do rejestracji.

Celem VIII Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego jest ustalenie, jakie są cechy konstytutywne autorytarnego procesu karnego – czy też procesu karnego w państwie autorytarnym – a także, czy cechy te mogą być zidentyfikowane w polskim procesie karnym w obecnie określonym przez ustawodawcę kształcie.

Autorytaryzm, rozumiany jako system ograniczonego pluralizmu politycznego i zmniejszonej mobilizacji społecznej z niewyraźnie zdefiniowanymi granicami władzy jednostki lub grupy przywódczej, w obszarze procedury karnej może manifestować się zwłaszcza w próbie pozyskania przez władzę wykonawczą możliwości wpływania na wynik konkretnego procesu, a to poprzez wprowadzenie służących temu rozwiązań ustrojowych i procesowych.

Liczne dokonane w ostatnich latach zmiany kodeksu postępowania karnego oraz ustaw ustrojowych osłabiają gwarancyjność procedury karnej oraz nakazują podać w wątpliwość realizację w polskim procesie karnym kluczowych elementów standardu rzetelnego procesu, takich jak: niezależność sądu i jego bezstronność w aspekcie instytucjonalnym, niezawisłość sędziowska, równość broni między stronami procesu, prawo oskarżonego do uczestnictwa w rozprawie głównej czy wyłączność kompetencji sądu do podejmowania decyzji procesowych w obszarach tak ważkich, jak choćby jawność rozprawy głównej.

Zarysowany powyżej kontekst jednoznacznie skłania do dyskusji nad tym, czy wprowadzone zmiany natury ustrojowej i procesowej czynią polski proces karny procesem właściwym państwom autorytarnym. Czy możliwe jest rzetelne rozpatrzenie sprawy karnej przez sąd nienależycie obsadzony czy pozbawiony niektórych gwarancji niezależności? Czy w demokratycznym państwie prawnym uprawnienia jednej ze stron procesu - będącej emanacją państwa - mogą dalece przewyższać uprawnienia jej przeciwnika - jednostki poddanej procesowi? Jakie procesowe środki reakcji na wspomniane nieprawidłowości są optymalne dla zapewnienia rzetelności procesu karnego? Na te pytania postarają się odpowiedzieć paneliści i uczestnicy konferencji.