Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2023:

mgr Dorota Czerwińska

dorota.czerwinska@uwr.edu.pl

 

Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe organizowane są co roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przez wrocławską Katedrę Postępowania Karnego stanowiąc miejsce prowadzenia debaty dotyczącej najważniejszych i najistotniejszych problemów związanych z prawem karnym procesowym.

Seminaria mają w założeniu stać się miejscem analizy i dyskusji nad najistotniejszymi, nurtującymi zarówno doktrynę, jak i praktykę kwestiami związanymi z prawem karnym procesowym. Mają one dawać asumpt do debaty przedstawicieli różnych środowisk prawniczych – także środowiska naukowego – oraz tworzyć platformę wymiany poglądów i wypracowywania rozwiązań.

Seminarium adresowane jest do przedstawicieli nauki oraz całej społeczności akademickiej z uczelni wyższych w Polsce. Jego adresatami są również praktycy, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni, a także Ministerstwo Sprawiedliwości i osoby odpowiedzialne za kształt polskiego postępowania karnego. Założeniem Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego oraz publikacji jego wyników, jest dotarcie do jak najszerszego grona adresatów w celu popularyzacji poglądów wyrażanych w środowisku naukowym.

I Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe (11 marca 2013 roku) zatytułowane Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w procesie karnym dotknęło jednego z najbardziej fundamentalnych zagadnień procesu karnego – pojęcia prawdy w postępowaniu karnym. Próba udzielenia odpowiedzi na pytania o znaczenie prawdy w postępowaniu niezależnie od jego modelu oraz metody i skuteczność ustalania prawdy w różnych modelach postępowania miała pozwolić na sformułowanie wniosków, które wpłyną na interpretację i stosowanie rozwiązań już wprowadzanych oraz być może przyczynią się do dalszych zmian w prawie.

Wśród prelegentów, którzy wystąpili podczas I Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego wymienić należy prof. dr hab. Stanisława Waltosia (UJ), prof. dr hab. Jerzego Zajadło (UG), prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego (UJ), prof. dr hab. Pawła Wilińskiego (UAM), prof. dr hab. Sławomira Steinborna (UG) oraz dr Wojciecha Jasińskiego (UWr) (lista wszystkich uczestników seminarium znajduje się pod tym linkiem).

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe 2013 zwieńczyła publikacja pod redakcją naukową dr Karoliny Kremens i prof. dr hab. Jerzego Skorupki zatytułowana Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym nakładem wydawnictwa Oficyna Prawnicza znajdująca się pod tym linkiem.

 

II Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe (7 kwietnia 2014 roku) zatytułowane Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania odbyło sie pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości RP Marka Biernackiego, Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta oraz Naczelnej Rady Adwokackiej. Patronat medialny objęło wydawnictwo C.H. Beck. Ponownie uczestnicy seminarium (teoretycy i praktycy) wysłuchali prezentacji stanowisk z puntku widzenia filozoficzno-prawnego, konstytucyjnego oraz procesowego, a także wzięli udział w żywiołowej dyskusji.

Podczas konferencji wystąpili prof. dr hab. Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski), dr Katarzyna Boratyńska (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Piotr Kardas (Uniwersytet Jagielloński), prokurator Robert Hernand (Prokuratura Generalna), prof. dr hab. Piotr Tuleja (Trybunał Konstytucyjny), prof. dr hab. Krzysztof Woźniewski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Jerzy Skorupka (Uniwersytet Wrocławski).

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe 2014 zwieńczyła publikacja pod redakcję naukową dr Dagmary Gruszeckiej i prof. dr hab. Jerzego Skorupki zatytułowana Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania (więcej na temat publikacji pod tym linkiem).

 

III Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe (13 kwietnia 2015 roku) zatytułowane Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych odbyło się pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Patronat medialny sprawowały wydawnictwa CH Beck oraz Wolters Kluwer. Szerokie grono uczestników seminarium, zarówno przedstawicieli nauki jak i praktyków (adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów) wysłuchało referatów, które tradycyjnie już obejmowały problematykę seminarium z punktu widzenia filozofii i teorii prawa, prawa konstytucyjnego oraz procesowego.

Podczas konferencji wystąpili prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Ryszard Stefański (Uczelnia Łazarskiego), prof. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), SSN prof. dr hab. Dariusz Świecki (Uniwersytet Łódzki), dr Dagmara Gruszecka (Uniwersytet Wrocławski). Z powodu choroby nie dotarł niestety prof. R. Arnold (Universitat Regensburg), którego referat został odczytany.

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe 2015 zwieńczyła publikacja pod redakcją naukową mgr Anny Drozd i prof. dr hab. Jerzego Skorupki zatytułowana Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych (więcej na temat publikacji pod tym linkiem).

 

IV Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe (11 kwietnia 2016 roku) zatytułowane Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym odbyło się pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat medialny sprawowało wydawnictwo Wolters Kluwer. Tak jak w poprzednich latach spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli doktryny z wielu polskich uczelni oraz praktyków, w tym adwokatów, radców prawnych, sędziów a także prokuratorów. 

Podczas konferencji wystąpili prof. dr hab. Piotr Kardas (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Paweł Wiliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Jarosław Zagrodnik (Uniwersytet Śląski), dr Karolina Kremens (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr Dagmara Gruszecka (Uniwersytet Wrocławski)

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe 2016 zwieńczyła publikacja pod redakcją naukową dr Wojciecha Jasińskiego i prof. dr hab. Jerzego Skorupki zatytułowana Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym (więcej na temat publikacji pod tym linkiem).

 

V Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe (10 kwietnia 2017 roku) zatytułowane Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego odbyło się pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak co roku we Wrocławiu spotkali się praktycy i teoretycy prawa, aby żywo dyskutować nad zmieniającą się rzeczywistością i dogmatami procesu karnego.

Podczas konferencji wystąpili prof. dr hab. Sławomira Wronkowska - Jaśkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia TK) , prof. dr hab. Piotr Tuleja (Uniwersytet Jagielloński, sędzia TK), prof. dr hab. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański), dr Małgorzata Żbikowska (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Paweł Wiliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Jerzy Skorupka (Uniwersytet Wrocławski, sędzia SA we Wrocławiu)

Publikacja będąca zwieńczeniem V WSK ukazała się w 2018 roku pod redakcją prof dr hab. Jerzego Skorupki i mgr Kazimierza Leżaka. Książka zatytułowana Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego dostępna jest pod tym linkiem

 

VI Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe (9 kwietnia 2018 roku) zatytułowane Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego odbyło się pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Podczas konferencji wystąpili prof. dr hab. Marek Zubik (Uniwersytet Warszawski, sędzia TK) , prof. dr hab. Piotr Kardas (Uniwersytet Jagielloński, NRA), prof. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (KUL), dr Wojciech Jasiński (UWr), dr Karolina Kremens (UWr), dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Sławomir Steinborn (Uniwersytet Gdański, sędzia SA w Gdańsku)

Publikacja pokonferencyjna ukazała się jako numer specjalny Europejskiego Przeglądu Sądowego 1/2019 i dostępna jest pod tym linkiem.

 

VII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe (10 kwietnia 2019 roku) zatytułowane Europejskie gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych odbyło się pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Podczas konferencji wystąpili dr hab. prof. UJ Monika Florczak-Wątor (Uniwersytet Jagielloński), SSN dr hab. prof. KUL Małgorzata Wąsek-Wiaderek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska (UWr), dr Martyna Kusak (UAM w Poznaniu), dr hab. prof. INP PAN Hanna Kuczyńska (Instytut Nauk Prawnych PAN) oraz mgr Dominika Czerniak  (UWr).

Publikacja pokonferencyjna pod redakcją prof. Jerzego Skorupki oraz mgr Dominiki Czernika ukaże się nakładem wydawnictwa CH Beck w czerwcu 2020 roku.