Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2023:

mgr Dorota Czerwińska

dorota.czerwinska@uwr.edu.pl

 

VI Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Celem tegorocznego Szóstego już Seminarium zatytułowanego Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego, które odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku, jest ustalenie zakresu gwarancji procesowych osoby podejrzanej i podejrzanego w początkowym stadium postępowania karnego na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w prawie Unii Europejskiej i Konstytucji RP oraz zbadanie, czy regulacje ustawowe są zgodne z tymi standardami, a jeżeli nie, które z przepisów wymagają zmian. Poszanowanie uprawnień osoby, przeciwko której prowadzone jest postepowanie karne (przede wszystkim prawa do nieobciążania się) oraz umożliwienie jej skorzystanie z prawa dostępu do adwokata ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu karnego i prowadzenia efektywnej obrony w kolejnych stadiach postępowania. 

Kwestią wymagającą zbadania jest także to, jakie powinny być konsekwencje naruszenia praw procesowych na wstępnym etapie postępowania oraz ocena uzyskanych przy braku obrońcy i pod jego nieobecność. Problematyka ta będzie rozważana w aspekcie prawno-porównawczym, poprzez odniesienie się do orzecznictwa strasburskiego i Sądu Najwyższego USA i na tym tle analizie zostaną poddane poglądy wyrażane w polskiej judykaturze.

Mamy nadzieję, że jak co roku spotkamy się we Wrocławiu w dyskusji nad najciekawszymi zagadnieniami postępowania karnego.

Profesor Jerzy Skorupka oraz pracownicy i doktoranci wrocławskiej Katedry Postępowania Karnego serdecznie zapraszają do udziału w VI Wrocławskim Seminarium Karnoprocesowym 2018!

Patronat nad wydarzeniem objął

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar

oraz

Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Patronat medialny objęło wydawnictwo C.H. Beck.